පළමු නරකෙස හමුවී…

Advertisements

About sithuminir

Simple and Ordinary. A person trying to live in the "present moment" and with freedom in mind.
This entry was posted in අකුරු වියමන්. Bookmark the permalink.

2 Responses to පළමු නරකෙස හමුවී…

 1. manju says:

  අගෙයි. තව තව අගය වැඩිකරගන්න.

 2. Shakthi says:

  ..
  නිකන් දෙනවනම් ඕනෙ ලබ්බක්..
  සල්ලි වලට ගන්නකොට
  ඕනෙ එකෙක් දත් බලනව..
  මගෙ ගාන දැන් අඩු ඇති..
  ඇත්තටම මගෙ ගාන කීයද??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s