පිණි මුතු

උදා රිවි කිරණෙහි

නේක පෙළහර පානා

සොඳුරු පිණි මුතු

එහි මැ සැඟව එන

උණුසුමට නතුවී

වියැකී නැසී යන අරුමය…….

Advertisements

About sithuminir

Simple and Ordinary. A person trying to live in the "present moment" and with freedom in mind.
This entry was posted in අකුරු වියමන්. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s