සිහල කලා කරුවාණනේ….

යකඩ බට කට වටට
සවණක් රැසින් දිදුලන
ආලෝක මාලා පළඳන්න
ගිණි කණ වැටුණු දෑසින්
පසඟ බිම හොවනා ලෙසින්

එන්න එක්වී
එකම යායකැයි ඔබමැ කී
නව නිදහස් ගුවන සිසාරා
මානුෂීයත්වයේ
ජාත්‍යාලයේ
ජන මූල සංස්කෘතියේ
මිණි බැඳුණු තටු පැළැඳ

අපේ හදවත් හඳුණන
අපට පෙර මඟ කියා දෙන
සොඳුරු හදවත් ඇති
සිහල කලා කරුවාණනේ
සිහල කලා කරුවාණනේ

Advertisements

About sithuminir

Simple and Ordinary. A person trying to live in the "present moment" and with freedom in mind.
This entry was posted in අකුරු වියමන්. Bookmark the permalink.

One Response to සිහල කලා කරුවාණනේ….

  1. Ruwan Thranga says:

    sebawinma wishistay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s